Syarat Tempahan

  • Sebagai pengesahan tempahan, pelanggan dikehendaki membuat separuh (50%) bayaran sebagai deposit (No. akaun akan dimaklumkan kemudian). Kegagalan untuk berbuat demikian dalam tempoh 24 jam, pihak kami berhak untuk membatalkan tempahan tersebut.
  • Wang deposit tidak akan dikembalikan sekiranya berlaku pembatalan tempahan pada saat-saat akhir.
Prosedur Check In
  • Masa check in    : 2 petang
  • Masa check out  : 12 tengahari
  • Kunci boleh diambil pada tarikh check in
  • Baki bayaran perlu dibayar semasa check in
  • Atas faktor keselamatan, para pelanggan dikehendaki menyerahkan satu salinan Kad Pengenalan sewaktu check in
Peraturan Umum
  • Penghuni hendaklah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggaraan / pihak berkuasa setempat
  • Pihak kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan / kemalangan / kejadian tidak diingini sepanjang tempoh penginapan
SEGALA KERJASAMA & KEPRIHATINAN TUAN/PUAN PELANGGAN  HOMESTAY YANG DIKASIHI TERHADAP TERMA & SYARAT INI, KAMI DAHULUI DENGAN UCAPAN TERIMA KASIH.
× Boleh saya bantu anda? Wassap terus untuk pertanyaan